1ο ΕΚΦΕ Δ΄Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ)

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προθέματα

Θεμελιώδεις μονάδες SI

Φυσικές σταθερές

Πρότυπες συνθήκες θερμοκρασίας-πίεσης (STP)

 

Προθέματα

Εκθετική γραφή

 
Σε ανάπτυξη
 

Με λέξεις

Πρόθεμα S.I. Σύμβολο S.I.
1.0E+24 1 000 000 000 000 000 000 000 000 Επτάκις εκατομμύριο

yotta

Y

1.0E+21 1 000 000 000 000 000 000 000 εξάκις εκατομμύριο zetta Z
1.0E+18 1 000 000 000 000 000 000 πεντάκις εκατομμύριο exa E
1.0E+15 1 000 000 000 000 000 τετράκις εκατομμύριο peta P
1.0E+12 1 000 000 000 000 τρισεκατομμύριο tera T
1.0E+9 1 000 000 000 δισεκατομμύριο giga G
1.0E+6 1 000 000 εκατομμύριο mega M
1.0E+3 1 000 χίλια kilo k
1.0E+2 100 εκατό hecto h
1.0E+1 10 δέκα deka da
1.0E 0 1 Αρχική τιμή - -
1.0E-1 0.1 δέκατο deci d
1.0E-2 0.01 εκατοστό centi c
1.0E-3 0.001 χιλιοστό milli m
1.0E-6 0.000 001 εκατομμυριοστό micro ΅
1.0E-9 0.000 000 001 δισεκατομμυριοστό nano n
1.0E-12 0.000 000 000 001 τρισεκατομμυριοστό pico p
1.0E-15 0.000 000 000 000 001 τετράκις εκατομμυριοστό femto f
1.0E-18 0.000 000 000 000 000 001 πεντάκις εκατομμυριοστό atto a
1.0E-21 0.000 000 000 000 000 000 001 εξάκις εκατομμυριοστό

zepto

z

1.0E-24 0.000 000 000 000 000 000 000 001 επτάκις εκατομμυριοστό

yocto

y

Δείτε στο διαδίκτυο: Ένα φανταστικό ταξίδι 10 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη μέχρι το υποατομικό επίπεδο (Florida State University)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

- Πίσω στην αρχική σελίδα

 

Θεμελιώδεις μονάδες SI

Φυσικό μέγεθος Μονάδα
Μήκος m
Μάζα kg
Χρόνος s
Ηλεκτρικό ρεύμα A
Απόλυτη θερμοκρασία K
Ένταση φωτός cd
Ποσότητα ουσίας mol

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

- Πίσω στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

Φυσικές σταθερές

Ονομασία Σύμβολο Τιμή

Επιτάχυνση της βαρύτητας

g

9,80665 m s-2

Ταχύτητα του φωτός (κενό)

c

2,99792458 x 108 m s-1

Σταθερά των αερίων

R

0,0820575 L atm mol-1 K-1

8,31441 J mol-1 K-1

Γραμμομοριακός όγκος αερίου (STP)

Vm

22,41410 L mol-1

                 "            (1 atm, 25o C) 24,46555 L mol-1
Φορτίο του ηλεκτρονίου e-

-1,60217733 x 10-19  C

Μάζα (ηρεμίας) ηλεκτρονίου me 9,1093897 x 10-31 kg
Μάζα (ηρεμίας) πρωτονίου mp 1,6726231 x 10-27 kg
Μάζα (ηρεμίας) νετρονίου mn 1,6749286 x 10-27 kg

Σταθερά Plank

h 6,6260755 x 10-34  J s
Σταθερά Faraday F 9,6485309 x 104 C mol-1
Σταθερά Avogadro NA 6,0221367 x 1023 mol-1
Βάση φυσικών λογαρίθμων e 2,718282
Πι π 3,141592653

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

- Πίσω στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

Πρότυπες συνθήκες θερμοκρασίας-πίεσης (STP)

 

Όνομα Τιμή
Πρότυπη πίεση 101,3 kP = 1 atm = 760 mmHg
Πρότυπη θερμοκρασία 273,15 K = 0 oC

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

- Πίσω στην αρχική σελίδα